ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

1. Általános szerződési feltételek

1.1. A Vállalkozó az együttműködések során a Like 2K Kft..

A Like 2K Kft. adatai:

Székhely: 2376 Hernád, Fehér u. 12. 
E-mail cím: iroda@like2k.hu
Adószám: 23034624-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-216589

1.2. A jelen ÁSZF a Képzésekre történő jelentkezéssel kapcsolatban teljeskörűen szabályozza az Like 2K Kft. és a Ügyfél jogait és kötelezettségeit.

1.3. A Like 2K Kft. kijelenti, a Ügyfél pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Like 2K Kft. és a Ügyfél között, abban az esetben a Felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. 1.4. A Weboldalon keresztül a Képzésekre elektronikus úton lehet jelentkezni, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.5. A Felek között a szerződés a Megrendelés Like 2K Kft. általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett levelezési adatok és a kiállított előlegbekérő/számla igazolják, amelyeket a Like 2K Kft. a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

1.6. A Szerződés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Ügyfél felel. A Like 2K Kft. kizár mindenfajta felelősséget, amely az Ügyfél által megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Az elküldött jelentkezést érintő adatok módosítására az iroda@like2k.hu e-mail címen van lehetőség.

1.7. Nincs olyan magatartási kódex, amely a Like 2K Kft. szolgáltatásaira vonatkozna.

2. Publicitás

2.1. A Ügyfél az Általános szerződési feltételeket a www.like2k.hu weboldalon olvashatja el. Amennyiben bármely a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az iroda@like2k.hu e-mail címen.

2.2. Az egyes szerződésekkel kapcsolatosan fizetendő díj az adott esetre vonatkozó Ajánlat részét képezi. Az Ajánlat tételesen tartalmazza a kínált termék/szolgáltatás nettó és bruttó összegét, ÁFA tartalmát, a fizetési feltételeket és az érvényességet.

2.3. Az árak változtatásának a jogát a Like 2K Kft. fenntartja azzal, hogy a módosítás az e-mailben történt értesítéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül azon szerződések díját, amelyekre vonatkozóan a Ügyfél a megrendelését már elküldte, a Ügyfél tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet a megrendelés elküldésekor lát az rendelés visszaigazolásban.

2.4. Amennyiben az Ajánlatban a Like 2K Kft. minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, a Like 2K Kft. nem köteles a szállítást hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

2.5. A Like 2K Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítson, pl. versenyérdek-ellentét miatt.

3. A teljesítés menete

3.1. Az Ügyfél a Megrendelés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését. A Megrendelés elküldése fizetési kötelezettséget keletkeztet.

3.2. A Like 2K Kft. a Megrendelés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Ügyfél által a megrendelés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megrendelés és szállítás, valamint a számlázási adatokat. Amennyiben a visszaigazolásban szereplő adatokban a Ügyfél bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti a Like 2K Kft. felé az iroda@like2k.hu e-mail címen. Az Ügyfélnek a megrendelés visszaigazoló e-mailben írt határidőn belül kell megfizetnie az előlegbekérő összegét az e-mailben található számlaszámra történő átutalással. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg a Ügyfél részére, akkor a Ügyfél ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Ügyfélt nem köti a megrendelés. Ha a Ügyfél a visszaigazoló e-mailben írt fizetési határidőn belül a Képzés(ek) részvételi díját nem fizeti meg, úgy ezt a Like 2K Kft. a Ügyfél szerződéstől történő elállásának tekinti. A részvételi díj Like 2K Kft.-hoz történő beérkezését követően a Ügyfél az utalásról Előlegszámlát kap.

4. Fizetési feltételek

4.1. A Szerződés fizetési feltételeit minden esetben az előzetesen az Ügyféllel történt egyeztetésnek megfelelően az Ajánlat tartalmazza. Az előleg megfizetésének időpontja az az időpont, amikor az Előlegbekérő összege a Like 2K Kft. bankszámlájára megérkezik.

5. A Felek jogai és kötelezettségei

5.1 Felek jogai és kötelezettségei

5.1.1 A Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért és teljes körűségéért. A Vállalkozó a szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során a lehető legnagyobb mértékű pontossággal és gyorsasággal jár el.

5.1.2 A Vállalkozó felel minden olyan hiányosságért, kárért, amely abból ered, hogy feladatait gondatlanul, hiányosan vagy szakmailag nem megalapozottan teljesíti.

5.1.3 A Vállalkozó a szerződés aláírásával kifejezetten kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai, technikai és humán erőforrásokkal rendelkezik és azokat a szerződés teljes időtartama alatt biztosítja.

5.1.4 A Vállalkozó tevékenysége végrehajtása során alvállalkozókat csak az Ügyfél előzetes jóváhagyásával vonhat be. A Vállalkozó az alvállalkozók teljesítéséért úgy felel, mintha a tevékenységet maga végezte volna el.

5.1.5 Az Ügyfél köteles a Vállalkozó részére minden olyan információt, adatot biztosítani, amelyek a szerződés alapján nyújtandó szolgáltatások teljesítéséhez szükségesek. Ezzel összefüggésben bármilyen hozzáférési lehetőséget a Vállalkozó kizárólag a szerződés alapján nyújtandó szolgáltatások teljesítése céljából jogosult igénybe venni, és köteles alkalmazkodni az Ügyfél biztonsági előírásaihoz. Ezen előírásokról történő tájékoztatás az Ügyfél kötelezettsége.

5.1.6 Amennyiben a szerződéses kötelezettségei teljesítése érdekében a Vállalkozó számára szükségessé válhat az Ügyfél által használt épületekbe történő belépése, a Vállalkozó a szerződés aláírásával elfogadja a vonatkozó biztonsági és más előírásokat, amelyek az Ügyfél által használt épületekbe történő be- és kiléptetésre, valamint ott tartózkodásra vonatkoznak.

5.1.7 A Vállalkozó a szerződés teljesítése során elkészült dokumentumokat az Ügyfél által esetileg, előzetesen meghatározott teljesítési határidőre és módon köteles az Ügyfél részére átadni.

5.1.8 Az Ügyfél a dokumentumok elfogadásáról az átvételtől számított 15 naptári napon belül köteles nyilatkozni. Ha az Ügyfél a megjelölt határidőn belül nem nyilatkozik, a dokumentumot elfogadottnak kell tekinteni. Ha a dokumentumokat az Ügyfél javításra visszaadja, az erről szóló írásbeli értesítésben a javításra megfelelő határidőt kell tűzni. A javítás elfogadására, illetve ismételt visszaadására jelen pont rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha a Vállalkozó a kijavítást alapos ok nélkül megtagadja, vagy azt határidőre nem végzi el, az Ügyfél a szerződéstől elállhat.

5.1.9 A szerződés teljesítése során a Vállalkozó által elkészített és az Ügyfél részére átadott valamennyi dokumentum minden korlátozástól mentes tulajdonjoga az Ügyfélt illeti, melyről megállapodás alapján eltérhetnek a Felek.

Amennyiben a szerződés teljesítése során szerzői jogi védelemmel rendelkező szellemi alkotás keletkezik, annak kizárólagos és korlátlan - területi korlátozás nélküli, a mű teljes védelmi idejére szóló és minden ismert felhasználási módra vonatkozó - felhasználási joga minden külön díjazás nélkül a Vállalkozót illeti. A Vállalkozó felhasználási joga kiterjed arra, hogy a szellemi alkotás felhasználására vonatkozó engedélyt harmadik személyre átruházza, továbbá harmadik személynek a szellemi alkotás további felhasználására engedélyt adjon.

5.1.10 A Vállalkozó a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az általa megadott és a szerződésben foglalt adatok - különösen a személyes, illetve cégadatok - teljes körűek, valódiak és hitelesek. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa megadott adatokban bekövetkező valamennyi változásról köteles haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül írásban értesíteni az Ügyfelet.

6. Kellékszavatosság

6.1. A Ügyfél a Like 2K Kft. hibás teljesítése esetén a Like 2K Kft. -el szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

6.2. A Ügyfél - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • A Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Like 2K Kft. adott okot.

6.3. A Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Ügyfél a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

6.4. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Ügyfél 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

6.5. A Ügyfél kellékszavatossági igényét a Like 2K Kft.vel szemben érvényesítheti.

6.6. A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Ügyfél igazolja, hogy a szolgáltatást az adott vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7. Felmondási jog

7.1. A fogyasztónak minősülő Ügyfél a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: "Korm. rendelet") szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondási jogának gyakorlására. A felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha a Ügyfél az felmondási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Like 2K Kft.-hoz (pl. postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikére:

Postai cím : 2376 Hernád, Fehér u. 12.
E-mail: iroda@like2k.hu

A fogyasztónak minősülő Ügyfél ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő felmondási nyilatkozat-mintát is.

A Ügyfél határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

8. Adatvédelem

8.1. A Like 2K Kft. a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartja szem előtt. A Like 2K Kft. részletes Adatkezelési tájékoztatóját megtalálja Weboldalon. Ügyfél a Képzésre történő jelentkezéssel hozzájárulást ad személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.

9. Szerzői jog

9.1. A Képzések keretében kiadott, a Ügyfél részére átadott anyagok, kiadványok, prezentációk és azok minden egyes összetevője (a továbbiakban: "Szellemi alkotás") szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja a Like 2K Kft.. A Like 2K Kft. a Szellemi alkotások bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntartja. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított felhasználási engedélyen kívül a Like 2K Kft. minden, a Szellemi alkotásokhoz fűződő jogot fenntart.

9.2. A Like 2K Kft. nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Ügyfélnek, hogy a Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. A Ügyfél a Szellemi alkotásokat nem módosíthatja, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti. A Szellemi alkotásokat a Ügyfél nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult a Ügyfélt a jelen ÁSZF alapján megillető jogokat másra átruházni.

9.3. A Szellemi alkotások kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLU-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Szellemi alkotások bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

9.4. A Like 2K Kft. a jelen fejezetben írt felhasználási engedélyt visszavonhatja, amennyiben a Ügyfél a jelen pontban foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben a Ügyfél köteles a birtokában lévő Szellemi alkotások összes másolatát és alkotóelemét megsemmisíteni.

10. Bónuszok

10.1. Egyes Szerződésekhez az adott teljesítésben előzetes tájékoztatás szerint bónuszok járhatnak. A Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Like 2K Kft. a bónuszokkal kapcsolatban semmiféle felelősséget nem vállal. A Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Like 2K Kft. jogosult a bónuszok juttatására vonatkozó ajánlatát bármikor egyoldalúan visszavonni.

11. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

11.1. Az Ügyfél az Ajánlattal, teljesítéssel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén a Like 2K Kft. ügyfélszolgálatához fordulhat az iroda@like2k.hu e-mail címen.

11.2. A Ügyfélnek a Like 2K Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton az iroda@like2k.hu e-mail címen. A Like 2K Kft. a beérkezett panaszokat 30 napon belül elbírálja és a Ügyfél által megadott elérhetőségen a Ügyfélt írásban értesíti az eredményről.

11.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Like 2K Kft. és Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Like 2K Kft. - vel való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Ügyfél a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat és kezdeményezheti a hatóság eljárását, illetve fordulhat a Like 2K Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Ügyfél számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:
 • Budapesti Békéltető Testület
 • Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
 • Telefon: 06-1-488-2131
 • Fax: 06-1-488-2186
 • E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • Bírósági eljárás kezdeményezése

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

12. Egyebek

12.1. A Like 2K Kft. megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Megrendelés teljesítése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal.

12.2. A Like 2K Kft. nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

12.3. A Like 2K Kft. a Megrendelés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld az Ügyfél részére. A Like 2K Kft. nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

 • Ha bármely működési hiba miatt a visszaigazolás nem érkezett be.
 • A Ügyfél számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

12.4. A Szerződések tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, fogyasztó általi részvétel esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.

12.5. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Like 2K Kft. bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

12.6. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.

Budapest, 2016. július 20.Like 2K Tanácsadó Kft. 2376 Hernád, Fehér u. 12. +36-30-940-3883
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el